Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας στα πλαίσια του έργου ADRIATInn προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το έργο « Οργάνωση και λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο ADRIATInn», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα εφτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών πλέον ΦΠΑ (47.154,47€ πλέον ΦΠΑ 10.845,53€) ήτοι συνολικά πενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (58.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα.
Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4/2015 και ώρα 13:30 είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα).
Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας ( www.anetek.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

 CORFUCCI-ADRIATINN-TENDER

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ