ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, Τηλ: +30 26610 39813, Fax : +30 26610 40088, email:corfucci@otenet.gr, Αρμόδια: κα. Σπυριδούλα Κουλούρη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR)»


Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (με την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Νο 12/14/5/2018, στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) προκειμένου να προβεί σε λήψη  παροχής υπηρεσιών με την δέσμευση υποστήριξης ενός έμπειρου συμβούλου με περιοδική υποστήριξη όταν και όπως απαιτείται για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) που τίθεται σε ισχύ την 25/05/2018, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Ημερίδα για τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου αναφορικά με την εφαρμογή του GPDR (ενδεικτικά περιεχόμενα: θεματολόγιο, ομιλητές, παρουσίαση, ερωτήσεις-απαντήσεις ή workshop, ποιές επιχειρήσεις/οργανισμούς αφορά, προδιαγραφές και προϋποθέσεις εφαρμογής, κλπ).

  2. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρουσιολόγια και σχετικές βεβαιώσεις για την επίτευξη GDPR Awareness στο σύνολο του προσωπικού του Επιμελητηρίου και της ΑΝΕΤΕΚ και συμβολή στην δημιουργία ομάδας εργασίας (ενδεικτικά περιεχόμενα: θεματολόγιο, ομιλητές, παρουσίαση, workshop, διάρκεια, μετά-σεμιναριακή υποστήριξη, help desk κλπ).

  3. Δημιουργία Φακέλλου συμμόρφωσης με ανάληψη υποστήριξης υποβολής προς την αρμόδια αρχή και προσαρμογή στις απαιτήσεις κατά την στιγμή της υποβολής (ενδεικτικά περιεχόμενα, ομάδα έργου, χρονοδιάγραμμα, δέσμευση υποστήριξης μέχρι την υποβολή, παραδοτέα: Δημιουργία ομάδας εργασίας για το GDPR Compliance, Μηνιαία reports για την πορεία των σταδίων, Μητρώο Επεξεργασίας Δεδομένων – Analytical Data Mapping, Διάγραμμα της ροής των πληροφοριών με βάση το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα ή σύστημα αρχειοθέτησης, Gap Analysis, Προτάσεις νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την επίτευξη της συμμόρφωσης με βάση τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Νέες νομικές συμβάσεις, Νέα έντυπα με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού, Διαδικασίες διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, Διαδικασία διαχείρισης και εντοπισμού παραβιάσεων, Data Protection Impact Assessment, Risk Assessment, Αναφορά ελέγχου υφιστάμενης συμμόρφωσης κλπ).

  4. Παρακολούθηση και υποστήριξη υλοποίησης για ένα τουλάχιστον χρόνο (ενδεικτικά θέματα-αντικείμενα: χαρακτηριστικά της ομάδας έργου για τη συμμόρφωση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χαρακτηριστικά του Υπεύθυνου Υποστήριξης πχ Κάτοχος Διδακτορικού σε θέματα ασφάλειας συστημάτων, τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία σε θέματα ασφάλειας συστημάτων, εμπειρία σε τουλάχιστον τρία  (3) έργα σχετικά με το ISO 27001 κλπ, μηνιαία επί τόπου διαθεσιμότητα, μηνιαία ηλεκτρονική διαθεσιμότητα, help desk, Χαρακτηριστικά του υπευθύνου νομικής υποστήριξης και διαθεσιμότητα πχ από νομικό, με αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ ελάχιστο 4 ετών σε θέματα συμμόρφωσης, διαθεσιμότητα κλπ, χαρακτηριστικά υποστήριξης από πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κατά το πρότυπο ISO 17024, διαθεσιμότητα κλπ).

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική – οικονομική προσφορά σας (με περιγραφή των ανωτέρω και αναφορά αμοιβής για κάθε ένα από τα ανωτέρω και συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν έκπτωσης), μέχρι τις 22.5.2018 ώρα 11:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ 2 ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΚ 49100.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο τηλ. 2661039813-14 2661080575 κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  και  κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να αξιολογηθεί με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης.

Οι προτάσεις σας  θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη  τις προδιαγραφές  του Ν4412/2016 περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ