Περιγραφή Αντικειμένων : Επιθυμητά αντικείμενα για την προς αξιολόγηση περίοδο ημερομηνίας έναρξης 24-09-2014

  • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων,
  • Προγράμματα για Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ,
  • Πληροφορική, Βάσεις Δεδομένων, Καινοτομία & Ιστοσελίδες
  • Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων,
  • Marketing, Ανάπτυξη Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,
  • Οικονομία & Τουρισμός και Καινοτομία,
  • Οικονομικά , Πρωτογενής Τομέας, Καινοτομία και Παραδοσιακά Προϊόντα,
  • Βιο-οικονομία , αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, καινοτομία

 

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: 1 – 6

Τύπος Σύμβασης: Ανάθεση Μίσθωση Έργου ή/και Ορισμένου Χρόνου

Διάρκεια: 1 μήνας δοκιμαστικός πλέον 1-7

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: Νέα προβλεπόμενα εκ του νόμου όρια

 

Αναλυτικότερα :

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων,

Απαιτούµενα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής (μεταπτυχιακό επιθυμητό)

Άριστη γνώση 2 τουλάχιστον γλωσσών (αγγλικής , ιταλικής , γερμανικής , ρωσικής κλπ)

Εμπειρία σε διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων τουλάχιστον 5ετών

 

Προγράμματα για Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ,

Απαιτούµενα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής (μεταπτυχιακό επιθυμητό)

Άριστη γνώση 1 τουλάχιστον γλώσσας (αγγλικής , ιταλικής , γερμανικής , ρωσικής κλπ)

Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών

Πληροφορική, Βάσεις Δεδομένων, Καινοτομία & Ιστοσελίδες

Απαιτούµενα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής (μεταπτυχιακό επιθυμητό)

Άριστη γνώση 1 τουλάχιστον γλώσσας (αγγλικής , ιταλικής , γερμανικής , ρωσικής κλπ)

Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών

 

Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων,

Απαιτούµενα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής (μεταπτυχιακό επιθυμητό)

Άριστη γνώση 1 τουλάχιστον γλώσσας (αγγλικής , ιταλικής , γερμανικής , ρωσικής κλπ)

Εμπειρία τουλάχιστον 1έτους

 

Marketing, Ανάπτυξη Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Απαιτούµενα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής (μεταπτυχιακό επιθυμητό)

Άριστη γνώση 2 τουλάχιστον γλωσσών (αγγλικής , ιταλικής , γερμανικής , ρωσικής κλπ)

Εμπειρία σε διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων τουλάχιστον 3ετών

 

Οικονομία & Τουρισμός και Καινοτομία,

Απαιτούµενα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής (μεταπτυχιακό επιθυμητό)

Άριστη γνώση 1 τουλάχιστον γλώσσας (αγγλικής , ιταλικής , γερμανικής , ρωσικής κλπ)

Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών

 

Οικονομικά , Πρωτογενής Τομέας, Καινοτομία και Παραδοσιακά Προϊόντα,

Απαιτούµενα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής (μεταπτυχιακό επιθυμητό)

Άριστη γνώση 1 τουλάχιστον γλώσσας (αγγλικής , ιταλικής , γερμανικής , ρωσικής κλπ)

Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών

 

Βιο-οικονομία , αξιοποίηση ενεργειακών πόρων, καινοτομία

Απαιτούµενα προσόντα:

Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής (μεταπτυχιακό επιθυμητό)

Άριστη γνώση 1 τουλάχιστον γλώσσας (αγγλικής , ιταλικής , γερμανικής , ρωσικής κλπ)

Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών