Η ένταξη των υποψήφιων θα γίνει βάσει των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα µε τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν καταθέσει.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου µε τους υποβάλλοντες τις σχετικές προτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση η ΑΝΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να µην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης αζηµίως γι’ αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα. (δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να κατατεθούν και επικυρωμένα).

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στην ΑΝΕΤΕΚ .

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω

1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται το έργο για το οποίο εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ο υποψήφιος και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα , στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , στην οποία θα του αποστέλλεται κάθε επικοινωνία και η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα europass : https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνονται: η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος χρονική διαθεσιμότητα καθ ́ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και η διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επί τόπου σε συνεργασία με την ομάδα εργαζομένων και συνεργατών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας τους καθώς και συστατικές επιστολές.