Η ΑΝΕΤΕΚ στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων και έργων που υλοποιεί για το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιουργεί μητρώο συνεργατών και στα πλαίσια αυτά προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό. Από το μητρώο συνεργατών περιοδικά ή όποτε προκύπτει ανάγκη θα διενεργούνται αξιολογήσεις για επιλογή συνεργατών με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ή/και Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου. Το μητρώο θα είναι ανοικτό για εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψηφίους συνεχώς και όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες θα ανακοινώνεται η ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης για συγκεκριμένο αντικείμενο ή θέση για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ή/και Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου . Μόνον οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει προτάσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται για το συγκεκριμένο αντικείμενο ή θέση.