Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητήριου Κέρκυρας προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο “ADRIATINN”», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Τριάντα Τεσσάρων Χιλιάδων Εφτακοσίων Είκοσι Ευρώ, €34.720,00 συνολικά (€ 28.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% €6.720,00), στο πλαίσιο της πράξης “An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs”, με το ακρωνύμιο ADRIATINN που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ADRIATIC IPA CBC 2007-13, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται στο τεύχος προκήρυξης που διατίθεται στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, στην ΑΝΕΤΕΚ και στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. (www.anetek.gr), στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr). Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Κες ΜΠΟΡΤΣ και ΡΙΓΑΝΑ, Τηλέφωνο:+ 30 26610 81005-6, Fax: +30 26610 81007, email: info@anetek.gr, anetek@corfucci.gr & info@corfucci.gr.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, που θα λάβει χώρα στις 27.7.2016, ημέρα Τετάρτη στις 11:30 π.μ. στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Αίθουσα ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στον 1ος Όροφος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της Διακήρυξης.