ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΤΕΚ και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 (Δραστηριότητες 4.4.4 και 4.4.5), για το εγκεκριμένο έργο «Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα («Innovative Agrifood Networks for the Agrifood Sector-INNONETS-MIS 5003493) που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020» όπως περιγράφονται και προσδιορίζονται στην παρούσα αλλά και στο application form και διαμορφώνονται από τις σχετικές συσκέψεις, τις συμφωνίες των εταίρων, τις κατευθύνσεις του Επικεφαλής εταίρου και της διαχειριστικής αρχής και συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού €37.083,87€ πλέον ΦΠΑ €8.900,13 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας – τιμής.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΑΝΕΤΕΚ, (Τελικός Δικαιούχος Επιμελητήριο Κέρκυρας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 – 13.00, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.:+302661039813, Fax:+302661040088, Πληροφορίες: κα. Μαρί Μπόρτς, κα. Κωνσταντίνα Κόλλα email: info@anetek.gr, info@corfucci.gr , site: www.anetek.gr , www.corfucci.gr .
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα τoυ διαγωνισμού στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr, στον http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.anetek.gr , www.corfucci.gr, και στο Επιμελητήριο Κέρκυρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 (Δραστηριότητες 4.4.4 και 4.4.5), για το εγκεκριμένο έργο INNONETS.
4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Μέχρι την λήξη του έργου, με δυνατότητα παράτασης αδαπάνως για τη Α.Α.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως περιγράφεται στην διακήρυξη. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
7. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25.05.2020 και ώρα 12:30.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ και Π.Δ.Ε., ΚΑΕ 9919[23] Πρόγραμμα INNONETS έτους 2019-20.
11. Ενστάσεις: Δικαίωμα ενστάσεων σύμφωνα με το 4412/2016 για συνοπτικούς διαγωνισμούς.

Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΤΕΚ και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ